Integritetspolicy

Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten. All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarige bestämmer vilket syftet och de metoder som används när personuppgifter samlas in och behandlas. Det är också personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig: Infoweaver Group AB
Organisationsnummer: 556604-6917
Adress: Ringvägen 100 A, 118 60 STOCKHOLM
E-post: info@infoweaver.se
Telefon: +46 8 410 361 00


Vilka personuppgifter samlar vi in?

I kontakt med externa parter ges vi tillgång till personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden. När du tar kontakt med oss (t.ex. via e-post eller telefon) kommer vi att spara uppgifter om dig. Vi samlar aldrig in annan information om dig än vad du själv uppger i din kommunikation med oss.

Rättsliga grunden för vår behandling

Vi för ett behandlingsregister över vilka personuppgifter vi samlar in, i vilka system vi gör det och vilken rättslig grund som insamlingen baserar sig på. I de fall vi använder samtycke som grund till insamlingen så har du rätt att återkalla ditt samtycke. En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Det kan också förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera olika rättsliga grunder.

Lagring av personuppgifter

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vår policy är också att i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. Vi strävar efter att minimera de personer som blir kopierade (CC:) i all vår korrespondens för att minimera spridningen av persondatauppgifter per e-post.

Våra anställda är utbildade på vår integritetspolicy. Det ingår också utbildning på vår integritetspolicy i den utbildning som alla nyanställda får. Vi följer även kontinuerligt upp att policyn efterlevs.

Datalagring och utlämning av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje man om det inte krävs för att fullfölja våra åtaganden. I de fall vi har någon leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning så har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar att personuppgifterna behandlas uteslutande enligt våra instruktioner.

Rättelse och information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som sparas om dig. Om du vill ha sådan information ska en skriftlig begäran lämnas till personuppgiftsansvarige. Beroende på vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.